PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY

 

Článek 1

Závazné podmínky užívání Sokolovny

Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků Sokolovny, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k finančnímu postihu či zákazu vstupu. Vstup do sokolovny a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče případně odpovědný vyučující, trenér či cvičitel. Sokolovna a její zařízení jsou trvale určena k rekreační, zájmové, sportovní a kulturní činnosti veřejnosti.

Článek 2

Všeobecná pravidla užívání prostor sokolovny

Časové využívání prostor sokolovny je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání sokolovny se předkládají průběžně. Požadavky je možné uplatnit u předsedy TJ Miroslav nebo kontakntí osoby pro rezervace Sokolovny. Do Sokolovny je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat. Do prostor Sokolovny je zákaz vstupu s jízdními koly, výjimkou je zádveří u vstupu do Sokolovny. Uživatel je ve všech prostorách Sokolovny povinen udržovat pořádek a čistotu. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách Sokolovny přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny v Sokolovně v souvislosti s činností uživatele.
Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení Sokolovny v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel. S technickým vybavením (osvětlení, topení apod.) může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele sokolovny. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na hrací ploše a v šatnách příslušný trenér. Při školní výuce učitel a při ostatních akcích pořadatel této akce. Seznamy veškerých zapůjčených klíčů od Sokolovny jsou oproti podpisu konkrétních zodpovědných osob evidovány. Tyto osoby tak svým podpisem berou na vědomí plnou zodpovědnost za konkrétní prostory a zařízení a to i při vlastní nedbalosti či ztrátě svěřených klíčů se všemi možnými následky! Svěřené klíče uživatel nesmí kopírovat a půjčovat jiným osobám.

Článek 3

Dodržování předpisů, správa sokolovny

Výbor TJ Miroslav dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů, na řádné užívání Sokolovny včetně jejího zařízení a vybavení. Zástupci vlastníka jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše uvedených podmínek nebo předpisů nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.

Článek 4

Všeobecná ustanovení

Na sportovní plochu Sokolovny je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím vedoucího TJ Miroslav či správce Sokolovny. Na plochu je umožněn VSTUP pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy z tmavých podrážek/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách podešve/. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně ZODPOVÍDÁ trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce! Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen zodpovědná osoba takové osobě neumožnit vstup na plochu Sokolovny nebo ji ihned z užívání Sokolovny vyloučit případně celou akci zrušit. Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona /reprodukovaná hudba apod./ neodpovídá vlastník haly, ale vždy uživatel haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.

Článek 5

Zákazy a nařízení

Na hrací plochu Sokolovny je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (povoleny pouze mimo hrací prostor v dokonale zajištěných plastových obalech) i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce Sokolovny či člen výboru TJ Miroslav. V celé hale platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako ZÁKAZ vnášet do Sokolovny hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné i potenciálně nebezpečné věci. V šatnách Sokolovny se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady, atd./ Za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost!

Článek 6

Tréninky, cvičení, výuka

Vstup do prostor haly je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla však nejdříve 15 - 30 minut před jejich zahájením. Do prostorů šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu s vedoucím, trenérem, učitelem (dále jen zodpovědné osoby) družstva, třídy či skupiny.

Článek 7

Vyúčtování, úhrada a sankce

Správce Sokolovny eviduje a účtuje skutečně využité hodiny zaokrouhlené na 30 minut směrem nahoru a to i hodiny pouze objednané, pokud nebudou zrušeny v termínech a dle pravidel výše uvedených. Cena za používání hrací plochy Sokolovny je stanovena v ceníku. Za nedodržení výše uvedených ustanovení v jednotlivých článcích je správce Sokolovny či člen výboru TJ oprávněn na viníkovi požadovat ihned na místě úhradu nutných nákladů vyčištění nebo opravu povrchu hrací plochy nebo na opravu zařízení Sokolovny, a to v minimální výši od 100,- Kč až do výše skutečně vzniklé škody. Na tuto platbu je správce povinen viníkovi vystavit příjmový doklad TJ Miroslav. Pokud zodpovědné osoby nezruší sportovní akci (pravidelnou i jednorázovou) u správce haly v dostatečném předstihu (v topné sezóně minimálně 48 hodin), jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: zrušení do 24 hodin před sjednaným termínem se účtuje částka v plném rozsahu, 24 - 48 hodin před akcí ve výši 50% a nad 48 hodin se neúčtuje nic.

Článek 8

Všeobecná ustanovení

Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele Sokolovny. Při užívání prostor Sokolovny platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.

Článek 9

Účinnost

Tento Provozní řád byl schválen usnesením výboru TJ Miroslav a platný od 1. 10. 2012.


Kontakt

TJ Miroslav, z.s.

Mlýnská 629/18
671 72 Miroslav


IČ: 44026811