PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY

 

Článek 1

Závazné podmínky užívání Tělocvičny

Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků Tělocvičny, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k finančnímu postihu či zákazu vstupu. Vstup do tělocvičny a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče případně odpovědný vyučující, trenér či cvičitel. Tělocvična a její zařízení jsou trvale určena k rekreační, zájmové, sportovní a kulturní činnosti veřejnosti.

Článek 2

Všeobecná pravidla užívání prostor Tělocvičny

Časové využívání prostor tělocvičny je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání tělocvičny se předkládají průběžně. Požadavky je možné uplatnit u předsedy TJ Miroslav nebo kontakntí osoby pro rezervace Tělocvičny. Do Tělocvičny je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat. Do prostor Tělocvičny je zákaz vstupu s jízdními koly, výjimkou je zádveří u vstupu. Uživatel je ve všech prostorách Tělocvičny povinen udržovat pořádek a čistotu. Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách Tělocvičny přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny v Tělocvičně v souvislosti s činností uživatele.
Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení Tělocvičny v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel. S technickým vybavením (osvětlení, topení apod.) může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele Tělocvičny. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na hrací ploše a v šatnách příslušný trenér. Při školní výuce učitel a při ostatních akcích pořadatel této akce. Seznamy veškerých zapůjčených klíčů od Tělocvičny jsou oproti podpisu konkrétních zodpovědných osob evidovány. Tyto osoby tak svým podpisem berou na vědomí plnou zodpovědnost za konkrétní prostory a zařízení a to i při vlastní nedbalosti či ztrátě svěřených klíčů se všemi možnými následky! Svěřené klíče uživatel nesmí kopírovat a půjčovat jiným osobám.

Článek 3

Dodržování předpisů, správa Tělocvičny

Výbor TJ Miroslav dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů, na řádné užívání Tělocvičny včetně jejího zařízení a vybavení. Zástupci vlastníka jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše uvedených podmínek nebo předpisů nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.

Článek 4

Všeobecná ustanovení

Na sportovní plochu Tělocvičny je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím předsedy  TJ Miroslav či správce Tělocvičny. Na plochu je umožněn VSTUP pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy z tmavých podrážek/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách podešve/. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně ZODPOVÍDÁ trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce! Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen zodpovědná osoba takové osobě neumožnit vstup na plochu Tělocvičny nebo ji ihned z užívání Tělocvičny vyloučit případně celou akci zrušit. Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona /reprodukovaná hudba apod./ neodpovídá vlastník haly, ale vždy uživatel haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.

Článek 5

Zákazy a nařízení

Na hrací plochu Tělocvičny je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (povoleny pouze mimo hrací prostor v dokonale zajištěných plastových obalech) i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce Tělocvičny či člen výboru TJ Miroslav. V celé hale platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako ZÁKAZ vnášet do Tělocvičny hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné i potenciálně nebezpečné věci. V šatnách Tělocvičny se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady, atd./ Za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost!

Článek 6

Tréninky, cvičení, výuka

Vstup do prostor haly je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla však nejdříve 15 minut před jejich zahájením. Do prostorů šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu s vedoucím, trenérem, učitelem (dále jen zodpovědné osoby) družstva, třídy či skupiny.

Článek 7

Vyúčtování, úhrada a sankce

Správce Tělocvičny eviduje a účtuje skutečně využité hodiny zaokrouhlené na 30 minut směrem nahoru a to i hodiny pouze objednané, pokud nebudou zrušeny v termínech a dle pravidel výše uvedených. Cena za používání hrací plochy Tělocvičny je stanovena v ceníku. Za nedodržení výše uvedených ustanovení v jednotlivých článcích je správce Tělocvičny či člen výboru TJ oprávněn na viníkovi požadovat ihned na místě úhradu nutných nákladů vyčištění nebo opravu povrchu hrací plochy nebo na opravu zařízení Tělocvičny, a to v minimální výši od 100,- Kč až do výše skutečně vzniklé škody. Na tuto platbu je správce povinen viníkovi vystavit příjmový doklad TJ Miroslav. Pokud zodpovědné osoby nezruší sportovní akci (pravidelnou i jednorázovou) u správce haly v dostatečném předstihu (minimálně 48 hodin), jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: zrušení do 24 hodin před sjednaným termínem se účtuje částka v plném rozsahu, 24 - 48 hodin před akcí ve výši 50% a nad 48 hodin se neúčtuje nic.

Článek 8

Všeobecná ustanovení

Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele Tělocvičny. Při užívání prostor Tělocvičny platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.

Článek 9

Účinnost

Tento Provozní řád byl schválen usnesením výboru TJ Miroslav a platný od 1. 10. 2012.


Kontakt

TJ Miroslav, z.s.

Mlýnská 629/18
671 72 Miroslav


IČ: 44026811